06 48464582 / 06 10037759 info@vdb-engineers.com

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Van den Bos Engineering en VDB Engineers doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn.

Van den Bos Engineering en VDB Engineers worden aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

Artikel 2 – Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Als een aanbieding van opdrachtnemer niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht om alle kosten die opdrachtnemer heeft gemaakt om de aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

Artikel 3 – Rechten van intellectuele eigendom

Tenzij anders overeengekomen behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, zijn ontwerpen, tekeningen, schetsen en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerpen, maquettes, (proef)modellen, berekeningen, programmatuur etc.

De rechten op deze genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond.

Per overtreding van dit artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,– (zegge: vijfentwintigduizend euro). Deze boete kan worden gevorderd naast schadevergoeding op grond van de wet.

Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens op eerste verzoek binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van een bedrag van € 1.000,– (zegge: eenduizend euro) per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4 – Uitvoeringsperiode

De uitvoeringsperiode wordt door de opdrachtnemer bij benadering vastgesteld. Bij de vaststelling daarvan gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

De uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle technische en commerciële details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn-)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

Overschrijding van de overeengekomen uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5 – Beloning

De hoogte van de beloning die opdrachtnemer toekomt voor zijn werkzaamheden wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht desgewenst door partijen schriftelijk vastgesteld. De beloning wordt berekend op een van de wijzen zoals vermeld in dit artikel, een andere tussen partijen overeen te komen maatstaf, of een combinatie daarvan.

Als partijen berekening van de beloning op grondslag van bestede tijd overeenkomen, wordt de beloning berekend door de vermenigvuldiging van het tussen partijen overeengekomen tarief per tijdseenheid met de hoeveelheid tijdseenheden die opdrachtnemer aan de uitvoering van de opdracht besteedt.

Als partijen een vast bedrag als beloning overeenkomen dan wordt dit bedrag bij de totstandkoming van de opdracht schriftelijk overeengekomen. Het vaste bedrag wordt geacht uitsluitend te dienen als beloning voor de qua omvang en duur nauwkeurig in de opdracht vermelde werkzaamheden.

Opdrachtgever is een afzonderlijke beloning verschuldigd voor wijzigingen die opdrachtnemer dient uit te voeren.

Als er wijzigingen als hier bedoeld het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer, dan is opdrachtgever slechts een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor zover aan deze kosten werkzaamheden ten grondslag liggen die ook bij een juiste vervulling van de opdracht noodzakelijk zouden zijn geweest.

Bij aanpassing van de opdracht op grond van artikel 7 wordt de beloning in overleg herzien.

Artikel 6 – Onuitvoerbaarheid van de opdracht (overmacht)

Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd om zijn verplichtingen na te komen.

Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedsfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van materialen, persoonlijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld ernstige ziekte van opdrachtnemer of familie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn worden ontbonden en uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 7 – Aanpassingen van de opdracht

Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht als:

-er zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht en/of
-de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist.

Er is in ieder geval aanleiding om de opdracht aan te passen als:

– er zich relevante wijzigingen van (overheids-)voorschriften of -beschikkingen voordoen;
– er zich relevante wijzigingen in het programma van eisen dan wel de oorspronkelijke opdracht voordoen;
– opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die reeds zijn goedgekeurd, dan wel onderdeel uitmaken van een fase die reeds is goedgekeurd;
– tijdens de vervulling van de opdracht extra werkzaamheden noodzakelijk blijken.

Artikel 8 – Uitvoering van de opdracht

Opdrachtnemer zal zich inspannen om de opdracht zorgvuldig uit te voeren en de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen.

Opdrachtnemer zal de aan hem verstrekte gegevens van opdrachtgever vertrouwelijk houden voor zover deze als vertrouwelijk aan opdrachtnemer bekend zijn of voor zover opdrachtnemer weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

Opdrachtnemer houdt opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer verstrekt desgevraagd en naar beste vermogen tijdig alle inlichtingen, waaronder inlichtingen omtrent de voortgang van de opdracht, veranderingen van (overheids-)voorschriften of -beschikkingen en veranderingen omtrent de financiële aspecten van de opdracht.

De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdschema. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de termijnen in het overeengekomen tijdschema geen fatale termijnen.

Opdrachtnemer begint pas met een volgende fase nadat opdrachtgever daartoe zijn toestemming heeft verleend. In deze toestemming wordt de goedkeuring van de voorafgaande fasen geacht te zijn begrepen, behalve voor zover opdrachtgever zijn goedkeuring uitdrukkelijk aan onderdelen van de werkzaamheden heeft onthouden.

Opdrachtnemer is verplicht om opdrachtgever te waarschuwen als door of namens opdrachtgever verstrekte inlichtingen en/of gegevens of door of namens opdrachtgever genomen beslissingen klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat opdrachtnemer in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij de vervulling van de opdracht daarop zou voortbouwen.

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de feitelijke opdracht.

Opdrachtnemer is bevoegd om werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft de esthetische waarde bij de beoordeling van de juiste vervulling van de opdracht buiten beschouwing. Dit laat onverlet dat hieromtrent dient te worden voldaan aan redelijke eisen.

Artikel 9 – Verplichtingen van de opdrachtgever

Opdrachtgever zal zich jegens opdrachtnemer als goed en zorgvuldig opdrachtgever gedragen. Hij is gehouden om alle gegevens van opdrachtnemer vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan opdrachtgever bekend zijn of voor zover opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. Hij vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.

De documenten die opdrachtnemer bij de vervulling van de opdracht vervaardigt, zal opdrachtgever tijdig beoordelen en na goedkeuring desgewenst waarmerken.

Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer binnen bekwame tijd te waarschuwen, als hij in de adviezen een tekortkoming van opdrachtnemer heeft opgemerkt.

Opdrachtgever voldoet de door hem aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen uiterlijk op de daarvoor in het betalingsschema overeengekomen dan wel in de facturen van opdrachtnemer aangegeven tijdstippen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als die schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.

Onder een toerekenbare tekortkoming wordt in deze voorwaarden verstaan: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend adviseur, die beschikt over de vereiste vakkennis en middelen, onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid heeft kunnen en behoren te vermijden.

Niet voor vergoeding komt in aanmerking:

-bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten en bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
-schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is bevoegd om in goed overleg met opdrachtgever voor eigen rekening tekortkomingen, waarvoor hij aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

 

Maakt opdrachtnemer bij de vervulling van de opdracht gebruik van een andere persoon, dan is opdrachtnemer onverkort het hiervoor bepaalde voor tekortkomingen van deze persoon op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen tekortkomingen, tenzij deze persoon door opdrachtgever is voorgeschreven.

Als een door opdrachtgever voorgeschreven persoon niet tijdig of niet deugdelijk presteert en opdrachtnemer het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te krijgen, zal opdrachtgever de ontstane extra kosten aan opdrachtnemer vergoeden, voor zover deze kosten niet door deze persoon zijn vergoed. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van opdrachtgever zijn vordering op deze persoon aan opdrachtgever cederen tot het bedrag dat opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft vergoed.

Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk als en voor zover de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.

Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is opdrachtnemer bij opdrachten die betrekking hebben op de uitvoering van een object alleen aansprakelijk voor schade die niet wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering of daarmee gelijk te stellen verzekering. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat een dergelijke verzekering is afgesloten.

Als en voor zover opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd dan is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en opdrachtnemer te vrijwaren voor verhaals-aanspraken van de verzekeraar.

Artikel 11 – Omvang van de schadevergoeding

De door opdrachtnemer te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de beloning die opdrachtnemer toekomt voor uitvoering van de overeengekomen prestatie, met een maximum van € 10.000,– (zegge: tienduizend euro).

In afwijking hiervan bedraagt de te vergoeden schade maximaal € 2500,– (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro) bij opdrachten waarbij opdrachtgever consument is en de opdrachtsom per opdracht lager is dan € 2500,– (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro).

Artikel 12 – Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen

Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.

De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk als opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, opdrachtnemer schriftelijk en met redenen omkleed in gebreke heeft gesteld. Het vorderingsrecht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaren na de schriftelijke en met redenen omklede ingebrekestelling.

De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk als deze wordt ingesteld later dan vijf jaren vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd.

Als dag waarop de opdracht is geëindigd wordt aangemerkt de dag waarop opdrachtnemer aan opdrachtgever een schriftelijke mededeling heeft verzonden dat de opdracht is geëindigd. Daarbij wordt de factuur voor de laatste betalingstermijn ter zake van de opdracht als een dergelijke mededeling aangemerkt.

Artikel 13  Garantie

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden. Voor rekening van opdrachtgever komen alle transport- en/of verzendkosten, kosten voor demontage en montage en reis- en verblijfkosten.

Opdrachtgever moet opdrachtnemer is alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

Opdrachtgever kan alleen een beroep op garantie doen nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van: normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of niet juist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden, gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van of voorgeschreven door opdrachtgever, gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen, geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering, onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

Het hiervoor bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 14 – Betaling

Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht om op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.

De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
-een betalingstermijn is overschreden
-opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt
-beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
-opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd
-opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet om te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele of bewind of mentorschap wordt gesteld of overlijdt.

Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente verschuldigd aan opdrachtnemer. De rente bedraagt minimaal 12 % per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand gezien als een volle maand.

Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,–

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
– over de eerste € 3000,– 15 %
– over het meerdere tot € 6000,– 10 %
– over het meerdere tot € 15.000,– 8 %
– over het meerdere tot € 60.000,– 5 %
– over het meerdere vanaf € 60.000,– 3 %

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing.

Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.