Loading…
 1. Definities 

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 2. E-mailadres

  A. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
  B. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
 3. PostadresWij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.
 4. Telefoonnummer

  Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de mogelijkheid zich hier tegen te verzetten en zich te laten registeren in het bel-me-niet-register.
 5. Overige persoonsgegevensOverige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:5.1. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:A. De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
  B. De goede invulling van een publiekrechtelijke taak
  C. De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren)

  of:

  5.2. U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan

  Wij bewaren u gegevens in ieder geval niet langen dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn vermeld.

 6. Bijzondere persoonsgegevensDe verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.
 7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevensWij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 8. Veiligheid opslag van gegevensA. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
  B. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirus software en de laatste beveiligingsgerelateerde updates van andere belangrijke software pakketten, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 9. Toegang tot uw gegevensOp verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of u persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.
 10. ContactAls u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres:info@vdbos-engineering.nlBovenstaande Privacy Policy kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.